Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Stworzenie nowoczesnego punktu przedszkolnego w Gdyni.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 85 500,00 PLN.

Inwestycja polegał na wyposażeniu punktu przedszkolnego co umożliwiło udostępnienie usługi opieki nad dziećmi na terenie miasta Gdyni. Dzięki czemu firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku lokalnym.

firma reklamowa kraków, strony internetowe, strony www